Výuka v základních školách

Kromě předškolních dětí se v našich kursech učí i několik stovek dětí z prvních tří ročníků základních škol. Tyto kursy pomáhají dětem překlenout období mezi mateřskou školou a čtvrtou třídou, v níž v současné době začíná povinná výuka některého z cizích jazyků.

Naše kursy probíhají formou kroužku v odpoledních hodinách v některé ze tříd přímo v budově školy. Vyučovací hodina je stejně dlouhá jako v ostatních předmětech v ZŠ – trvá 45 minut.

Lektoři – což jsou většinou naši dlouholetí spolupracovníci se zkušenostmi s výukou v mateřských školách – při výuce vycházejí ze stejných principů, jakými se řídí předškolní kursy, stejně jako ve školkách se tedy jedná o školu hrou. Během školní výuky si děti rozšiřují a dále prohlubují slovní zásobu probíranou v mateřských školách, hlavní důraz je ovšem i zde kladen na aktivní konverzaci – spíše než velké množství jednotlivých slovíček se děti učí klást otázky, odpovídat na ně a kombinovat známá slovíčka ve stále delších větách.

V další kapitole této stránky si zájemci mohou prohlédnout učebnice a pomůcky, které se při výuce na základních školách používají.

V první a ve druhé třídě ještě samozřejmě neprocvičujeme čtení a psaní v angličtině, dětem ze třetích tříd již základy anglického pravopisu vysvětlujeme. Nicméně i zde platí, že děti nehodnotíme známkami, nezatěžujeme žádnými diktáty nebo písemnými pracemi, aktivita dítěte je pro nás důležitější než bezchybná znalost probírané látky. I na základní škole by měly naše kroužky být pro děti zábavou, nikoli další vyučovací hodinou.

Většina rodičů, jejichž děti přecházejí z mateřské školy do základní, by si přála, aby děti v našich kursech pokračovaly. Bohužel, přístup vedení základních škol většinou bývá podstatně méně vstřícný než ve školkách a mnoho ředitelů naši nabídku z principu odmítá dříve, než se s ní vůbec stačí seznámit. Někdy pomáhá společné úsilí rodičů, kteří si u vedení školy přijetí naší nabídky prosadí, někdy musíme hledat náhradní řešení (např. docházka dětí do na kroužky angličtiny do jiné ZŠ, v níž působíme, nebo do mateřské školy, v níž se děti učily dříve). Vždy se však snažíme uspokojit všechny zájemce a věříme, že se i na tomto poli bude situace zlepšovat a přístup školních ředitelů se postupně změní.


Základní údaje o výuce:

  • Frekvence: 1 – 2 x týdně (podle přání školy)
  • Délka vyučovací hodiny: 45 minut
  • Počet dětí ve skupině: maximálně 15
  • Cena: standardní cena za vyučovací hodinu činí 47 Kč