Informace pro rodiče

Kdy výuka začíná a kdy končí?

Kursy začínají v druhé polovině září či na přelomu září a října. Necháváme děti, aby si napřed ve školce či škole zvykly, pak se na hodinách cítí jistěji a snáze spolupracují.

 

Jak staré děti mohou na angličtinu chodit?

Obecně lze říci, že většina čtyřletých dětí je již schopná výuku bez obtíží zvládnout. U mladších dětí existuje riziko, že se nedokážou ještě natolik soustředit, aby je hry a další aktivity v hodinách skutečně bavily. V žádném případě nikdy nedoporučujeme menším dětem docházku nutit – hodiny pro děti musí být především zábavou, jinak pro ně nemají smysl. Pokud by rodiče dítě mladší čtyř let chtěli přihlásit a nejsou si jisti, zda je to dobré rozhodnutí, mohou dítě na angličtinu poslat jednou či dvakrát na zkoušku a pak se poradit s lektorem, zda by další docházku doporučil či zda by bylo lepší ještě rok počkat.

 

Jakým způsobem lze děti na angličtinu přihlásit?

Záleží na tom, zda se zajímáte o kurs pořádaný v mateřské či základní škole, či zda máte zájem o otevřený kurs pořádaný v naší učebně. V druhém případě je zapotřebí obrátit se na nás telefonicky či e-mailem (kontakty najdete v záhlaví stránky), abychom se mohli dohodnout na podrobnostech. Pokud dítě dochází do MŠ či ZŠ a je zrovna začátek školního roku, měly by mít třídní učitelky nebo vedení MŠ u sebe dostatek přihlášek. Často se účastníme i rodičovských schůzek, které probíhají na většině školek a škol v průběhu září a na nichž mají rodiče možnost zeptat se zástupců školy na cokoli osobně. Je-li školní rok již v průběhu a chcete-li dítě přihlásit dodatečně, zavolejte nebo pošlete e-mail. Vzor formuláře přihlášky do kursu je k dispozici i na zde – klikněte na odkaz na konci této stránky pod textem.

 

Na koho se mám obrátit, potřebuji-li informaci o výuce či platbách?

Veškeré otázky týkající se organizace a metodiky výuky,rovněž i finanční záležitosti vyřizuje Hana Bortová. Bližší informace v sekci vedení školy.

 

Kdo v jazykové škole vlastně angličtinu učí? Jakou kvalifikaci mají lektoři?

Jsme přesvědčeni, že především v mateřských školách musí být lektoři schopni komunikovat s dětmi v jejich jazyce, proto jsou všichni naši lektoři Češi (nebo Slováci). Většinou u nás pracují mladí lidé, často studenti pedagogických či humanitních oborů. Výrazně převažují dívky. Drtivá většina lektorů má za sebou zkušenost s dlouhodobým pracovním či studijním pobytem v některé anglicky mluvící zemi. Všichni lektoři procházejí před zahájením práce teoretickým i praktickým školením a všichni se při práci řídí jednotnými metodickými materiály naší jazykové školy.

Lektoři rodičům rádi zodpoví otázky, které se týkají konkrétních témat výuky, přímo s lektory je samozřejmě možné hovořit o výkonech jednotlivých dětí. Prosíme ale rodiče, aby po lektorech nechtěli informace, které přesahují jejich náplň práce – především s otázkami finančního charakteru je zapotřebí obracet se přímo na vedení jazykové školy (viz odpověď na předchozí otázku).

 

Jak zjistím, co vlastně děti na hodinách dělají a co už se naučily?

Především si všichni rodiče mohou výuku prohlédnout osobně – každá první hodina v měsíci je totiž veřejná (samozřejmě pokud školka umožní rodičům přístup do třídy, to ale v drtivé většině školek není problém). Omezení přístupu rodičů do výuky na jednu hodinu v měsíci má jednoduché opodstatnění – přítomnost rodičů vždy hodinu mírně, ale zřetelně ovlivní, děti ve snaze vyniknout reagují často odlišně než v běžných hodinách. Vřele doporučujeme, aby se každý z rodičů minimálně jednou ročně na angličtinu zašel podívat – je to nejlepší způsob, jak si udělat o výuce vlastní představu. Mimo veřejné hodiny lze sledovat náplň výuky na nástěnkách, na které lektoři pravidelně vyvěšují seznam probrané látky. Obrázek o tom, co se na hodinách probírá, si rodiče mohou udělat i podle toho, jaké obrázky si děti vybarvují v učebnici.

 

Jak a kolik se za výuku platí?

Standardní cena za vyučovací hodinu pro školní rok 2015 – 2016 činí v mateřských školách 49 Kč. Je důležité vědět, že jakmile dítě alespoň dvakrát za sebou souvisle na hodině chybí, rodiče za jeho absenci neplatí. S výjimkou jednorázových absencí tedy rodiče platí jen za hodiny, kterých se děti skutečně zúčastní. Z tohoto důvodu předem nelze vypočítat, na jakou částku přijde pololetní či roční výuka.

 

Standardně mají rodiče k dispozici dvě varianty, jak za výuku platit:

 

  1. Zálohově pevnou částkou jednou měsíčně, trvalým příkazem z účt
  2. Složenkou či bankovním příkazem v dvouměsíčních obdobích, vždy aktuální částku odpovídající skutečné docházce dítěte v uplynulém období

Jakou variantu zvolit:

  • Při zálohové platbě trvalým příkazem se rodiče během roku nemusí o placení starat, stačí při zahájení výuky zadat bance příslušný příkaz (přesné pokyny najdete na přihlášce). I tady samozřejmě platí, že vedeme evidenci docházky dítěte a skutečná částka se tedy od výše zálohové platby může lišit. Případné vyrovnání přeplatků či nedoplatků probíhá během letních prázdnin
  • Při platbě složenkou či jednorázovým bankovním příkazem mají rodiče lepší kontrolu nad částkami, které za výuku platí. Složenky, resp. platební předpisy zasíláme rodičům vždy v dvouměsíčních intervalech, základní platební období tedy činí dva měsíce. První platba na začátku školního roku je zálohová – rodiče si předplácí výuku na následující dvouměsíční období. Po jeho konci dostanou nové složenky, které již reflektují docházku dětí a částky předepsané jednotlivým rodičům se od sebe proto liší. Vždy však platí, že zaplacením složenky si rodič předplácí výuku na následující dvouměsíční období. Vyrovnání přeplatků či nedoplatků z posledních dvou měsíců školního roku probíhá během letních prázdnin.
  • Součástí první platby (ať již v jakékoli variantě) je částka za pomůcky. O pomůckách se můžete více dozvědět na stránce jim věnované. Pomůcky by měly mít k dispozici všechny děti, proto je každému dítěti započítáváme k platbě s výjimkou případů, kdy dítě již některou z pomůcek má a rodiče to uvedou na přihlášce. Standardní sada pomůcek pro mateřské školy obsahuje učebnici English For Your Colors, pexeso a domino a stojí 310 Kč, sada pro základní školy obsahuje učebnici English: Set Your Colors Free! a domino a stojí 210 Kč. Pomůcky hromadně dodáváme do školek či škol krátce po zahájení výuky – většinou na konci října.