Informace pro lektory

 

Co práce pro jazykovou školu Avis Praha obnáší?

Jazyková škola AVIS Praha se věnuje výuce angličtiny na mateřských a základních školách v Praze a některých dalších městech. Informace týkající se historie školy, vyučovacích metod apod. najdete v příslušných sekcích těchto stránek.

Být lektorem naší jazykové školy znamená vést výuku angličtiny v jedné nebo více MŠ či ZŠ v pravidelných termínech objednaných školkou či školou. Možný rozsah práce závisí na období, v němž se lektor o práci uchází – na začátku školního roku mají lektoři při výběru vyhovujících úvazků hlavně v Praze bezmála neomezené možnosti , v průběhu školního roku je ovšem zapotřebí spokojit se s úvazkem, který se momentálně nabízí.

Lze tuto práci vykonávat při studiu?

Jistě, většinu našeho lektorského sboru tvoří studenti VŠ nebo vyšších odborných škol. Tomu ostatně odpovídá i průměrný rozsah práce jednoho lektora (v průměru cca 10 vyučovacích hodin týdně). Zejména studenti pedagogických a humanitních oborů mají o tuto práci značný zájem a bývají v ní často velmi úspěšní.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Dovršených 18 let věku, předchozí zkušenosti s prací s dětmi a dobré jazykové schopnosti. Zkušenosti s dětmi nemusí být přímo pedagogického charakteru, i když to je samozřejmě předností – dobře se ale mohou uplatnit i vedoucí či instruktoři dětských táborů či oddílů, spolupracovníci krizových center či linek důvěry apod. Výhodou jsou samozřejmě zkušenosti s dětmi předškolního či mladšího školního věku. Co se angličtiny týče, klademe důraz především na opravdu dobré konverzační schopnosti – plynulost projevu, gramaticky bezchybné vyjádření a především dobrá výslovnost. Ideální jazykovou průpravou je zkušenost s dlouhodobým pobytem v anglicky mluvící zemi (au-pair, studium) – většina našich lektorek a lektorů podobný pobyt absolvovala. Nutnou podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování úvodního pohovoru.

Jakou průpravu či školení poskytuje jazyková škola novým lektorům?

Zajišťujeme dosti obsáhlé školení po teoretické i praktické stránce. Každý přijatý lektor obdrží pomůcky, které se na hodinách používají  a především rozsáhlé metodické materiály, jimiž se výuka v naší jazykové škole řídí. Na základě této metodiky probíhá školení formou konzultací a ukázkových náslechových hodin, poté může lektor nastoupit do práce.

Jak dlouho trvá vyučovací hodina, kolik dětí se učí v jedné skupině?

Vyučovací hodina trvá 30-35 minut v MŠ, 45 minut v ZŠ. V jedné skupince bývá okolo deseti dětí, maximální počet na jednu skupinu je 15 zapsaných dětí.

Jaké další povinnosti kromě výuky lektor má?

Především vedení docházky – je nutno vést přesnou evidenci o tom, kdy výuka probíhá a zda se jednotlivé děti hodin účastní či nikoli, od toho se odvíjí výše odměny pro lektora i výpočet plateb pro rodiče. Docházku je zapotřebí vždy po skončení každého měsíce poslat v elektronické podobě do kanceláře jazykové školy. Dále jsou lektoři povinni informovat rodiče o probrané látce (většinou máme ve školkách k dispozici vlastní nástěnku) a v případě potřeby odpovědět na dotazy rodičů týkajících se konkrétních témat z výuky (obecné dotazy vyřizuje vedení jazykové školy). Zásadní povinností lektora je písemná příprava na hodinu (minutivník). Jak sami v průběhu praxe zjistíte, je to veliká pomoc při výuce. Samozřejmostí je průběžný kontakt s vedením Avisu a absolvování seminářů.

Jaká je odměna za práci?

Za jednu vyučovací hodinu v MŠ platíme v Praze 100 Kč a v mimopražských regionech 100 Kč. Za vyučovací hodinu v ZŠ platíme 150 Kč. Nadprůměrně dobré lektory mohou v průběhu školního roku potkat mimořádné odměny.